Rekening-courantschuld ondernemer bij echtscheiding

Het komt regelmatig voor dat de directeur-grootaandeelhouder (dga) van een besloten vennootschap tijdens het huwelijk, naast zijn salaris, extra gelden opneemt uit zijn onderneming om de kosten huishouding te betalen. Soms kent de dga zichzelf een te laag salaris toe, waardoor er privé structureel onvoldoende geld is om de kosten huishouding te betalen.

Oplopende schuld aan de BV

In dat geval ontstaat de gewoonte om de tekorten te dekken met extra opnamen uit de onderneming. Het gaat dan om netto opnamen die eigenlijk extra salaris zijn, maar waarover de ondernemer geen, of één keer per jaar, loonbelasting of dividendbelasting betaalt. Als de ondernemer dat niet doet, bijvoorbeeld omdat de vennootschap onvoldoende liquide middelen tot zijn beschikking heeft, kan de rekening-courant schuld behoorlijk oplopen.

Vaststelling partneralimentatie

Als de ondernemer gaat scheiden kan de rekening-courantschuld tot discussie leiden bij het vaststellen van de hoogte van de partneralimentatie. De partner van de ondernemer is door de extra opnamen aan een aanzienlijke levensstandaard gewend geraakt en zal verwachten dat deze levensstandaard ook na scheiding kan worden voortgezet, in de vorm van een hoge partneralimentatie. Dat is echter in veel gevallen niet mogelijk. Als de ondernemer op grote voet heeft geleefd en tegenover de schulden die hij bij de onderneming heeft, een substantieel lagere waarde aan bezittingen staat, zal de rechter het verder laten oplopen van de rekening-courantschuld onverantwoord vinden. De voortzetting van de onderneming kan dan in gevaar komen, ook vanwege mogelijke fiscale gevolgen.

Afwikkeling vermogen

Ook bij de afwikkeling van het vermogen bij scheiding kan de rekening-courantschuld tot een twistpunt leiden. Als de ondernemer in gemeenschap van goederen is gehuwd, dan valt de schuld in de gemeenschap. Zijn de ondernemer en zijn vrouw gehuwd onder huwelijkse voorwaarden met een verrekenbeding, dan is voor de draagplicht van de schuld beslissend wat de (ex)echtgenoten over de kosten van de huishouding zijn overeengekomen in de huwelijkse voorwaarden. Als de bepaling over de kosten huishouding geen oplossing biedt, zal de rechter terugvallen op de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid en kan de ex-partner op basis hiervan mede-draagplichtig worden geacht voor (een deel van) de rekening-courantschuld.

Tip voor ondernemers

Zorg voor een goede specificatie van de rekening-courantschuld, zodat bij echtscheiding op eenvoudige manier kan worden vastgesteld welke opnamen zijn besteed aan de kosten huishouding.

(Deze blog verscheen eerder in een uitgave van Kijk op Groot Amsterdam, klik hier voor de originele blog)

Mirjam Schoots

Mirjam Schoots

Mirjam Schoots is echtscheidingsadvocaat, mediator en collaborative lawyer. Met Martine Gunter richtte ze in 2020 SchootsGunter advocaten | mediators op. Beiden hebben een jarenlange ervaring in het familierecht en dan met name in de begeleiding van scheidingen van ondernemers en vermogende particulieren. Denk daarbij aan dga’s, mkb’ers, vrije beroepsbeoefenaren en andere professionals en hun partners.